ผู้เขียน หัวข้อ: การตลาดในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ผันแปรไปตามกระแสความเคลื่อนไหวของพลวั  (อ่าน 37 ครั้ง)

pramotepra222

 • Hero Member
 • *****
 • กระทู้: 15245
  • ดูรายละเอียด
Modification to keep up with Selling 4.0   รับจัดอบรมสถาบันมุ่งเน้นพัฒนาจิตวิทยา  ในองค์กรธุรกิจส่วนมาก รับจัดอบรมสัมมนา , หลักสูตรเจรจา-ซื้อขาย-มัดใจลูกค้าการขาย ฝึกสอนภายในองค์กร เป็นกันเอง  , ปรึกษา-รับจัดสอนสัมมนา บริษัทฝึกอบรม โดยตรง  นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ , พัฒนาบุคลิกภาพ

 
หลักสูตร การใช้ QC 7 TOOLS แก้ไขปัญหาที่หน้างาน(ภาคปฏิบัติ) QC 7 TOOLS FOR PREVENTIVE AND CORRECTIVE ACTION
 
การควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม มักพบปัญหาว่าพนักงานและบุคคลากรที่หน้างานไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงหรือ ROOT CAUSE และไม่เข้าใจการวิเคราะห์ CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION เพื่อให้ปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขได้ตรงจุด ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงไปและได้เกิดเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพและวิเคราะห์ปัญหาอยู่หลายวิธี เช่น QC STORY , QCC (QUALITY CONTROL CIRCLE),WHY WHY ANALYSIS, และ QC 7 TOOLS หรือเครื่องมือจัดการคุณภาพ 7 ชนิด ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสถิติอย่างง่ายๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ค้นพบปัญหาที่แท้จริงจากข้อมูลที่มีอยู่เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิตนั้นๆ ด้วย การลดปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาที่ถูกต้อง ถือเป็นหน้าที่ของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ดังนั้น ทุกคนต้องมีความรู้ จิตสำนึก การสังเกต หาสาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขป้องกัน เพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่งเป็นหนทางที่ใช้ในการปรับปรุง เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตขององค์กรให้ยั่งยืน
 ซึ่งท้ายที่สุดเมื่อผู้เรียนได้เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS แล้วมาประยุกต์ใช้กับหลักการของ PDCA ร่วมกับ QC STORY ก็จะทำให้เกิดการระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหาเพื่อสร้าง CORRECTIVE ACTION และ PREVENTIVE ACTION ได้อย่างถูกต้องอีกด้วย
วัตถุประสงค์
-เพื่อรู้แนวทางการประยุกต์ใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING
วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานและบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในการเลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาในปัจจุบันได้อย่างถูกต้อง

 
หัวข้อการอบรม 09.00-16.00
-องค์ประกอบของธุรกิจ ต้นทุน กำไร และรายได้
- การลดต้นทุนการผลิต จากการทำงานประจำวัน
- การมองปัญหาของแต่ละบุคคล
- ความเป็นมาและความหมายของระบบคุณภาพ
- เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
- การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING
- แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
- เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
- เรียนรู้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาผ่านการระดมสมอง (SMALL GROUP ACTIVITY)
 
รายละเอียดการบรรยาย
  กิจกรรมสร้างความร่วมมือ
  เปิดรูปภาพแต่ละรูปและตั้งคำถาม กับภาพที่เปิดเป็นภาพเชิงซ้อนที่สามารถมองได้เป็นหลายรูปแบบ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการใช้ความคิดในการสังเกต จดจำ และวิเคราะห์
  กล่าวถึงหัวข้อกิจกรรมที่ทำมาก่อนหน้านี้ และนำเข้าสู่การอบรม QC 7 TOOLS โดยยกตัวอย่างการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่มีหลักการ และการวิเคราะห์ปัญหาแบบ QC STORY
  เรียนรู้การใช้ QC 7 TOOLS ในการแก้ไขปัญหา

 • กราฟ (GRAPH)
 • แผ่นตรวจสอบ (CHECK SHEET)
 • แผนภูมิพาเรโต (PARETO DIAGRAM)
 • ผังแสดงเหตุและผล (CAUSE& EFFECT DIAGRAM)
 • ฮีสโตแกรม (HISTOGRAM)
 • แผนภูมิควบคุม (CONTROL CHART)
 • ผังการกระจาย (SCATTER DIAGRAM)


     เปิดมุมมองใหม่ของแนวคิดของการแก้ไขปัญหาแบบต่างๆ
  ข้อแตกต่างและการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ WHY WHY ANALYSIS, FISH BONE DIAGRAM และการใช้ BRAINSTORMING
กิจกรรมกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรม
  ให้แต่ละกลุ่มนั่งรวมกันหลังได้รวมตัวก่อนพักเที่ยง โดยวิทยากรถามชื่อกลุ่มและใครเป็นหัวหน้ากลุ่ม เลขากลุ่ม และจำนวนสมาชิก
  ข้อดีของการทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ
  เรียนรู้การใช้เครื่องมือ QC 7 TOOLS ในการวิเคราะห์รากเหง้าปัญหา
  แนวคิดของการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง
  ขั้นตอนการจัดทำกลุ่มคุณภาพ QCC (SMALL GROUP ACTIVITY)
  WORKSHOP1ระดมสมอง BRAINSTORMING การฝึกเขียนลำดับขั้นการทำงานและการวิเคราะห์จากงานตัวอย่าง เพื่อปรับปรุงการทำงาน
  WORKSHOP2การฝึกคาดการณ์ต่อผลลัพธ์ที่ได้ ก่อนการแก้ไข
ฝึกการใช้ QC 7 TOOLS ด้วยการระดมสมอง
  WORKSHOP3ระดมสมอง BRAINSTORMING (ให้ผู้เข้าอบรมผลิตสินค้าตัวอย่าง เพื่อช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา) ธรรมชาติของกระบวนการผลิตและหลักการในการแก้ไขปัญหาคุณภาพ
  WORKSHOP4 การนำเสนอผลงาน ของผู้เข้าอบรม
  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถามตอบ
 
 

#อบรมสัมมนา #ภายในบริษัท #เจรจา-ซื้อขาย #สู่ความเป็นเลิศ #ในธุรกิจ

 
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลกับการพัฒนาประสิทธิภาพสู่การทำงานยุคสมัยใหม่
(MODERN HUMAN RESOURCE OFFICER)

ปัจจุบันองค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ต่างก็มี HRหรือที่เรียกกันว่า ฝ่ายบุคลามาช่วยทำให้การจัดการงานบุคคลให้มีคุณภาพในการทำงาน โดยให้ทำงานในหน้าที่ต่างๆยกตัวอย่างเช่น งานค้นหาจ้าง งานแรงงานสัมพันธ์งานระเบียบแล้วก็แรงงานสัมพันธ์ งานอบรม งานค่าจ้างค่าตอบแทนรายเดือนและก็ผลประโยชน์ต่างๆดังเช่น โรงอาหาร ห้องพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งจะเป็นที่จะจำเป็นต้องจัดระเบียบดูแลงานให้มีคุณภาพและเพิ่มผลผลิต บางทีอาจดำเนินการประชาสัมพันธ์ในองค์กรด้วยถือว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลทุก หน่วยงานในหน่วยงาน พนักงานในบริษัทโดยธรรมดารู้จักรวมทั้งจำต้องเข้ามาติดต่อขอใช้บริการต่างๆการทำงานหน้าที่ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร จะต้องมีความรู้สึกรู้เรื่องพนักงานและเข้าใจหน่วยงาน

การฝึกอบรมครั้งนี้จะมู่งเน้นย้ำปรับปรุงความสามารถทั้งในส่วนตัว และก็สมรรถนะภายนอกที่ต้องเกี่ยวกับแนวทางการทำหน้าที่ให้มีคุณภาพรวมทั้งมีคุณประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

คนใดควรจะเข้า (WHO SHOULD ATTEND)

บุคลากรฝ่ายบุคคลสมาชิกใหม่ เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทำงานของข้างบุคคลที่เป็นหน่วยงานสำคัญที่จะเคลื่อนหน่วยงาน แล้วก็เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่บริการพนักงานด้านต่างๆ

พนักงานฝ่ายบุคคลที่ทำงานมานาน อยาก UPDATE ขั้นตอนการคิดในการทำงานให้กับกลยุทธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งสร้างพลังในการดึงความรู้ความเข้าใจ และก็ความสามารถของตนเองออกมาใช้ให้มีประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน

หัวข้อศึกษา :

บทบาทหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ข้าราชการฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ผู้บริหารมุ่งหมาย

คุณสมบัติที่จำเป็นของข้าราชการข้างทรัพยากรบุคคล

รูปแบบการทำงานเชิงรุกสำหรับสมัยใหม่

SERVICES MIND ในงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจธุรกิจรวมทั้งกับ

กระแสความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ

วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพงาน HR ที่หน่วยงานมุ่งหวัง

– งานด้านการสรรหา และเลือกสรรเจ้าหน้าที่

– งานด้านเงินเดือน ค่าแรง

– งานแรงงานสัมพันธ์แล้วก็การจัดผลประโยชน์ต่างๆยกตัวอย่างเช่น โรง

อาหาร ห้องพยาบาลเบื้องต้น ห้องสันทนาการ รวมทั้งการหรรษา

– การจัดฝึกหัดและก็ปรับปรุงบุคลากร

– งานด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยสำหรับในการทำงาน

– งานเอกสารที่จำต้องเรียบเรียงในฝ่ายทรัพยากรบุคคล

– งานด้านการบริหารงานธุรการทั่วไป

– สาระสำคัญของกฎหมายสำคัญที่ควรรู้

– การโฆษณาในงานด้าน HR

– วิธีการติดต่อสื่อสารกับพนักงานในด้านต่างๆการลา การขาด

การมาสาย การลาออก และก็อื่นๆ

– การผลิตแรงจูงใจสำหรับในการปฏิบัติงาน รวมทั้งภักดีต่อองค์กร

– เทคโนโลยีที่ต้องที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจำเป็นต้องเรียนรู้

– สิ่งครั้งต้องจัดแจงพัฒนาเพิ่มเพื่อรองรับความเคลื่อนไหวในอนาคต

คำถามคำตอบ

ราคาสุดพิเศษเป็นอย่างมาก

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
 

 
 

 
หลักสูตร เทคนิคการขายยุค 4.0 Modification to keep up with Selling 4.0
ต้นเหตุของหลักสูตร

พัฒนาการทางการตลาด มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เปลี่ยนไปตามกระแสความเคลื่อนไหวของพลวัตรของโลก แล้วก็พฤติกรรมแล้วก็ความจำเป็นของลูกค้า ที่จะควรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสดังที่พูดมาแล้วข้างต้น ตั้งแต่ สมัยการตลาด 1.0 ไปจนถึงยุคการตลาด 4.0 เป็นตลาดที่ย้ำการผสมผสานการตลาดทั้ง3 ยุคเข้าไว้เป็นการตลาดที่ย้ำคุณค่ามากยิ่งกว่าค่า เป็นการตลาดสังคมดิจิตอลอย่างแท้จริงในขณะนี้ ทำให้จะต้องมีการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิถึทางการขายอย่างไรให้ทันกับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น เพื่อแนวทางการขายบรรลุผลสำเร็จแล้วก็เป้าหมายได้อย่างเร็วทันต่อสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกอบรม

1.เพื่อมีความสามารถในตลาดที่เปลี่ยนแปลงเพื่อปรับดัดแปลงในทางการขายโดยเฉพาะวิธีขายสมัย 4.0

2.สามารถศึกษา รู้เรื่องในการขายสมัย 4.0 อย่างถ่องแท้แล้วก็สามารถปรับนิสัยรวมทั้งปรับเปลี่ยนให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

3.เพื่อให้สามารถนำแนวทางการขายสมัย4.0ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ทันเหตุการณ์ เพิ่มประสิทธิผลในอนาคตได้

หัวข้ออบรมสัมมนา
ช่วงเวลาการฝึกอบรม : 1 วัน (09.00-16.30 น.)Topics

– ที่มาและก็ไม่เหมือนกันการตลาดในแต่ละสมัย

– แนวโน้มของแนวทางการขายแต่ละสมัยการตลาด

– Workshop : วิเคราะห์การขายแต่ละสมัย

– ความรู้ความเข้าใจในการตลาดสมัย 4.0 (Human Value)

– หัวใจหลักของวิธีขายในยุคการตลาด 4.0

– แนวคิดและก็จุดสำคัญของวิธีขายสมัย 4.0

– Workshop : วิเคราะห์การขายยุค 4.0

– เจาะลึกนวัตกรรมแนวทางการขายสมัย 4.0

– Principle 1 : Communicate Channel

– Principle 2 : Distribute Channel

– Principle 3 : Facilitate Channel

– เทคนิคการปรับตัวให้ทันกับการขายสมัย 4.0

– การเปลี่ยนแปลงการขายให้ทันกับการขายยุค 4.0

– Workshop : แนวทางการขายสมัย 4.0 เชิงปฏิบัติ

ผู้เข้าฝึกหัด

เหมาะกับ พนักงานที่ทำหน้าที่ขายในทุกระดับ

วิธีการแล้วก็ต้นแบบการฝึกอบรม

1)ชี้แจง แบบติดต่อสื่อสาร 2-3 ทาง

2)การอภิปรายร่วม และกิจกรรมกรุ๊ปแบบระดมความคิดตลอดการฝึกหัด

3)Case Study แบบสถานการณ์จริง (Workshop)

4)สรุปทบทวนบริบท และก็ถาม-ตอบ เพื่อทดลองความรู้ความเข้าใจ

5)บรรยาย 60% , Workshop 40%

ราคาเพียงแค่ท่านละ 3,900 บาทราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมัครสมาชิก 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

สมัครสมาชิก 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

สมัครสมาชิก 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
 

 

 
การันตี หลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training ( 21 มีนาคม62)
หลักการและเหตุผล (Introduction)

จะพัฒนางานให้มีคุณภาพได้นั้นอย่างแรกที่ศีรษะหน้างานควรกระทำคือการสอนงาน เพราะเหตุว่าการสอนงานมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพื่อเด็กนักเรียนสามารถศึกษางานเพราะเหตุว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่บุคลากรใหม่ หรือแม้กระทั้งเรียนรู้งานใหม่ที่บุคลากรไม่เคยทำมาก่อน การสอนงานแบบ On The Job Training เป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างแพราหลาย และก็เป็นกระบวนการสอนงานที่มีคุณภาพสูงที่สุด แม้กระนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดเป็นหัวหน้างานที่จำปฏิบัติภารกิจสอนงานต้องรู้จักวิธีขั้นตอน รวมทั้งขั้นตอนการสอนงานแบบ OJT ที่ถูกต้องหลักสูตร การสอนงานแบบ On The Job Training เน้นการเล่าเรียนวิธีการสอนงานจากประสบการณ์จริง การเตรียมตัว วิธีการสอน การวิเคราะห์ความรู้ความเข้าใจของผู้ที่ถูกสอน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Key Benefits)

เพื่อให้ผู้เข้าฝึกหัดเรียนรู้เกี่ยวกับการสอนงานแบบ On The Job Training อย่างมีคุณภาพ
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการสอนงาน ขั้นตอนการต่างๆนำไปประยุกต์สำหรับการปฏิบัติงานได้จริง
คุณลักษณะผู้เข้าอบรม (Target Participants)

พนักงานปฏิบัติงานหรือพนักงานใหม่ขึ้นไป


รายละเอียดการบรรยาย (Key Contents)

Module 1 ; กรอบแนวคิดและก็ความสำคัญของการสอนงาน

ความหมายของการสอนงาน
หัวหน้างานกับการสอนงงาน
5 เหตุผลที่ต้องสำหรับในการสอนงาน
บุคลิกภาพที่จำเป็นของผู้สอนการทำงาน
การสื่อสารใจความที่จำเป็นต้องสำหรับการสอนงาน
ไม่เหมือนกันรวมทั้งแบบอย่างการสอนงาน ระหว่าง On the Job) & Off the Job Training
จิตวิทยาการเรียนแบบผู้ใหญ่
Module 2 ; การสอนงานแบบ On The Job Training

การจัดทำแผนการสอนและก็การวางระบบการสอน
การออกแบบหลักสูตรที่จำเป็นต้องสำหรับการสอน
Workshop 1 การเขียนแนวทางสอน (งานโดดเดี่ยว)
5 เคล็ดลับที่ต้องของการจัดทำ OJT
Workshop 2 การสอนงานแบบ OJT (งานกลุ่ม)
การบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งความผิดพลาดของการสอนงานแบบ OJT
สรุป ถาม-ตอบ พร้อมให้คำปรึกษา


ระยะเวลาการฝึกอบรม (Time)

00-16.00 น.
แบบการการอบรม (Methodology)

การบรรยายแบบมีส่วนร่วมติดต่อสื่อสาร 2 ทาง,การระดมความคิดความสามารถ การแสดงบทบาทสมมุติ และก็การฝึกหัดปฏิบัติรายบุคคล รวมทั้งรายกรุ๊ป
อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

สมัครสมาชิก 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

สมัครสมาชิก 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

สมัครสมาชิก 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท

ลงทะเบียน 5 ท่านขึ้นไป เข้าอบรมฟรีได้ 1 ท่าน
-------------------------------------------------------------------

Facebook Page: ฝึกอบรมการขายและการบริการ Tess Training

Public Training
: 092-492-9929 คุณแอน
Line ID: 0924929929
Email : [email protected]
 
เครดิต : http://inwtraining.com/

Tags :  หลักสูตรการขาย, หลักสูตรการตลาด, เจรจาต่อรอง